Dùng thử

 • 15 ngày dùng thử. Dành cho các cửa hàng nhỏ, shop online
 • Giới hạn đối tác 0 year
 • Giới hạn bán : 10000
 • Sử dụng: Không giới hạn

Cơ bản

50,000đ

 • Dành cho cửa hàng lớn, và có nhu cầu trong việc giao nhận hàng hoá của cửa hàng mình.
 • Giới hạn đối tác 30 ngày
 • Giới hạn bán : Không giới hạn
 • Sử dụng: Không giới hạn

Cao cấp

100,000đ

 • Dành cho cửa hàng lớn, hỗ trợ nhiều ưu đải lớn.
 • Giới hạn đối tác 30 ngày
 • Giới hạn bán : Không giới hạn
 • Sử dụng: Không giới hạn